បញ្ចុះតម្លៃ $1 រាល់ការទិញសំបុត្រតាមគណនីវីង

កក់សំបុត្ររថយន្ត មេគង្គអ៊ិចប្រេស្ស បញ្ចុះតម្លៃ $1


ខាងក្រោមនេះជាវិធីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ!
  1. កក់សំបុត្ររថយន្ត មេគង្គអ៊ិចប្រេស្ស នៅទីស្នាក់ការ ឬគេហទំព័រ ជាមួយតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖https://catmekongexpress.com/
  2. ទូទាត់ដោយប្រើគណនីវីងរបស់អ្នក
    • វីងគិតលុយ
    • ការទូទាត់តាមអនឡាញជាមួយវីង
    • ការទូទាត់តាមវីងអនឡាញម៉ាស្ទ័រកាត

អ្នកដែលអាចចូលរួមបាន៖ សម្រាប់អ្នកដែលមានគណនីវីងប៉ុណ្ណោះ